Lokalitääte

Am BSG-Schlussoobe, dr Fasnachtsabschluss fir unseri Bängg, singe mir in folgende Rüümliggkaite:

Theater Fauteuil: Theater Tabourettli: Kaisersaal:
Restaurant Sperber: Dolderstübli (Hotel Basel):

 

Standört: